Algemene voorwaarden

Inleidende bepaling

De rechtsverhouding tussen SABOR BV-PROLUMENS, met maatschappelijke zetel te 2820 Rijmenam, Doornlaarstraat 55, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0726.903.845 en eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de Website ("de Koper") wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden, geldig vanaf 30/07/2021 - versie 1. Alle andere voorwaarden of aanpassingen van onderhavige Voorwaarden zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door SABOR BV-PROLUMENS  zijn goedgekeurd.

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot SABOR BV-PROLUMENS  hiertoe voorziene website ( http://www.prolumens.eu ), de aangeboden producten op de Website of de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, gelieve dan contact op te nemen met SABOR BV -PROLUMENS :

-        door middel van het voorziene Contactformulier op de Website;

-        door het zenden van een brief aan volgend adres: SABOR BV,         Doornlaarstraat 55, 2820 Rijmenam;

-         door het zenden van een email naar : info@prolumens.eu

-        telefonisch naar het volgend nummer: +32(0)492.48.69.44,

van maandag tot en met zaterdag, van 10u00 tot 17u00

Om een bestelling te plaatsen, dient u minstens 18 jaar oud te zijn.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website bevestigt de Koper uitdrukkelijk de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen, goedgekeurd en aanvaard.

SABOR BV-PROLUMENS behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Webshop – PROLUMENS.EU”: de website van SABOR BV  waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “Webshop – PROLUMENS.EU”.

“Bestelling”: sluiting van een verkoopovereenkomst tussen SABOR BV-PROLUMENS en de klant van de internetwinkel “Webshop – PROLUMENS.EU” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op Webshop – PROLUMENS.EU.

“Producten”: alle goederen aangeboden door SABOR BV-PROLUMENS via Webshop – PROLUMENS.EU die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en SABOR BV-PROLUMENS komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van SABOR BV-PROLUMENS hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop – PROLUMENS.EU behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, o.a. veelvuldig goederen bestellen en retourneren zonder effectieve aankoop.
- bij overmacht o.a. brand, natuurrampen

In deze gevallen zal SABOR BV-PROLUMENS aan de klant laten weten dat de bestelling wordt geweigerd.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn ecxlusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant.

Webshop – PROLUMENS.EU behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  

Betaling

Online betalingen gebeuren door de klant met een Maestro, Visa- of Mastercard, of bancontact of overschrijving. In geval van overschrijving worden de goederen pas uitgeleverd wanneer het geld op de rekening van SABOR BV-PROLUMENS is ontvangen. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

Levering en leveringstijd

Webshop – PROLUMENS.EU streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden op werkdagen vóór 14 u binnen de zeven werkdagen te leveren. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Webshop – PROLUMENS.EU ernaar binnen de zeven werkdagen te leveren, te tellen vanaf de eerstvolgende werkdag.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 30 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort PROLUMENS.EU binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – PROLUMENS.EU van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 30 werkdagen overschreden wordt informeert Webshop – PROLUMENS.EU de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort PROLUMENS.EU binnen de 20 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – PROLUMENS.EU heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. SABOR BV-PROLUMENS.EU kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Verzendkosten worden aangerekend in functie van grootte, gewicht en waarde.

Verzaking/Retour

Een klant kan, binnen de 5 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

In dit geval vragen wij hem om de producten terug te sturen met het retourdocument (zie bij "mijn aankoopgeschiedenis" op www.prolumens.eu) binnen de 5 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt, alle etiketten nog aan de goederen bevestigd zijn, de verpakking intact is en alle toebehoren meegestuurd wordt. Na ontvangst controleren wij het product op beschadigingen en of het niet gebruikt is (gebruikte of beschadigde artikelen worden niet retour genomen) en nemen we de retourzending in behandeling. Het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Webshop – PROLUMEMS.EU binnen de 20 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient de klant de producten terug te sturen naar het volgend adres:

SABOR BV – PROLUMENS, Doornlaarstraat 55, 2820 Rijmenam

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont, vragen wij de klant dit product terug te sturen en sturen wij dit naar de fabrikant door te herstelling.

Deze onregelmatigheid dient binnen de 5 dagen gemeld te worden.

Productfoto's/omschrijving

Het kan gebeuren dat de foto's op onze website kunnen afwijken van het originele product. Door eventuele aanpassingen die gebeuren tijdens de productie is het mogelijk dat kleine veranderingen ontstaan. Dit kan o.a. voorkomen in de kleur van het product, het model en de afwerking. Alsook kan de productinformatie dubieus of onvolledig zijn. Omdat productfoto's en productomschrijvingen aangeleverd worden door de fabrikant, is SABOR BV-PROLUMENS hiervoor niet aansprakelijk.

Privacy

SABOR BV  ingeschreven in het RPR te MECHELEN onder het nummer BE0726.903.845 neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

Wij gebruiken Cookies, voor meer informatie kijk op onze website.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u zich inschrijft op een nieuwsbrief, een bestelling plaatst via onze webshop of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Uw e-mailadres geven we enkel door aan derden als u hierin toestemt. 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren

Voor onze klantenadministratie;

Voor direct marketingdoeleinden;

Voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten;

Om marktonderzoek te verrichten;

Voor het beheer van onze website;

Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door SABOR BV, die de verantwoordelijke is voor de verwerking. Wij kunnen deze delen binnen onze organisatie. 

4. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht op inzage en verbetering, contacteer schriftelijk op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@prolumens.eu).
U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over bestellingen of herstellingen 

Als u ons uw e-mailadres meedeelt kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

Als u ons uw postadres meedeelt kan u van ons een mailing ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites. Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (info@prolumens.eu).

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website en webshop is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SABOR BV-PROLUMENS.EU.

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Webshop – SABOR BV-PROLUMENS.EU zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop – SABOR BV-PROLUMENS.EU zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link : http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.